SUDSKI VEŠTAK


 

SUDSKI VEŠTAK je stručno lice koje ispunjava formalne i suštinske uslove da se može baviti ovim časnim i odgovornim poslom. Sudski Veštak je saradnik suda i sudije pri čemu svojim stručnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže sudu da se utvrdi istina, odnosno, da utvrdi odredjenu konkretnost činjenica, nakon čega se otvara ili zaključuje rasprava. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštak zavisi tok i ishod sudskog ili vansudskog postupka.Sudski veštaci su, prema statusu u pravosudnom sistemu, lica koja imaju zadatak da utvrde i razjasne činjenice za koje je potrebno stručno znanje i iskustvo i iznesu mišljenje koje je zasnovano na naučnoj osnovi i stučnom stavu, a koje je potrebno za sud i stranke koje ovim znanjem ne raspolažu. Oni rade po nalozima i rešenjima sudova, kao i po nalozoma stranaka. Pored stručnosti veštak treba da poseduje i smisao da materiju veštačenja pretvori u izveštaj sudski veštak sa nalazom i mišljenjem i time pomogne sudu i sudiji kao i strankama u sporu tako što materiju veštačenja prezentira nepristrasno, stručno i na jasan i razumljiv način.

1 thought on “SUDSKI VEŠTAK

Затворено за коментаре.